O Kancelarii

Adwokat Angelika Zwierzyńska-Chlebowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystką Uniwersytetu w Poczdamie.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Od 2011 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu.




Zakres usług

Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w następujących dziedzinach:

- prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości etc.)

- prawo gospodarcze i handlowe (kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych)

- prawo konsumenckie (roszczenia gwarancyjne, roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

- prawo rodzinne (sprawy o rozwód, separację, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ustalenie ojcostwa, podział majątku etc.)

- prawo karne (obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach karnych, reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym)

- prawo oświatowe
(projekty statutów placówek oświatowych, obrona w postępowaniach dyscyplinarnych studentów i nauczycieli)

- prawo sportowe (zwł. zagadnienia związane z dopingiem)

Sporządzamy:

- wezwania do zapłaty,

- opinie prawne,

- projekty umów,

- projekty pism procesowych.

 

Reprezentujemy naszych Klientów przed:

- wszelkimi osobami prawnymi i fizycznymi,

- sądami powszechnymi i administracyjnymi,

- organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed innymi instytucjami.


Udzielamy pomocy prawnej także w języku niemieckim. 

Prowadzimy szkolenia dla firm.

Publikacje

Dane bibliograficzne

Autorzy

Tytuł pracy

 

Edukacja Prawnicza, nr 4/2009, s. 25-27

 A. Chlebowska

 Bazy danych DNA – współczesna odpowiedź na zjawisko przestępczości

Państwo i Prawo, z. 7/2009, s. 50-58

 A. Chlebowska

 Leczniczo-izolacyjne środki zabezpieczające a gwarancje ochrony wolności i praw

Prokurator 4(44) - 2010/ 1(45) – 2011

A. Chlebowska,

P. Nalewajko

Stalking - zarys problemu oraz analiza rozwiązań ustawodawcy niemieckiego, austriackiego i polskiego

 

Prokuratura i Prawo, z. 1/2011, s. 47-67

A. Chlebowska

Umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w polskim i niemieckim prawie karnym

 

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 13/2010, s. 302-304

 

A. Chlebowska

Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa – sprawozdanie

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, red. P. Jóźwiak, W. St. Majchrowicz, Piła 2011, s. 139-147

A. Chlebowska

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w niemieckiej Policji na podstawie federalnej ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej

 

Doping und Korruption aus deutscher und polnischer Sicht, red. M. Nolte, A. J. Szwarc, Kiel 2011, s. 13-18

 

A. Chlebowska

Strafbarkeit von Dopingdelikten im Sport in Polen

Prawne problemy sportu żużlowego, red. A. J. Szwarc, Poznań 2011, s. 17-30

 

A. Chlebowska

Prawna reglamentacja sportowych imprez masowych

Od fana do chuligana, red. T. Sahaj, Poznań 2011, s. 180-190

 

A. Chlebowska

Prawne aspekty zwalczania chuligaństwa stadionowego

Zgoda pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, s. 117-128

 

A. Chlebowska

Zgoda sportowca a odpowiedzialność karna za praktyki dopingowe

Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012, s.323-334

 

A. Chlebowska

Ekscesy chuligańskie w ujęciu interdyscyplinarnym

Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012,red. M. Kopeć, Lublin 2012, s. 15-42

A. Chlebowska, P. Jóźwiak, M. Kowalewska, Sz. Stypuła

 

Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym

Polnisches Zivilverfahrensrecht

Polskie postępowanie cywilne, Warszawa 2013

 

A. Chlebowska, A. Demenko

Polnisches Zivilverfahrensrecht

Polskie postępowanie cywilne

Sprawy o rozwód

I. Każdy z małżonków może żądać, żeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia (por. art. 56 par. 1 KRO).

II. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie (por. art. 57 KRO).

III. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka także:
1. o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków,
2. o kontaktach rodziców z dziećmi,
3. w jakiej wysokości każdy z mażonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci (por. art. 58 par. 1 KRO).

IV. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.
Na zgodny wniosek małżonków Sąd może orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe (por. art. 58 par. 2 KRO).

V. Na wniosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (por. 58 par. 3 KRO).

Kontakt

  Siedziba Kancelarii mieści się w Poznaniu przy ul. Garbary 38/5.


  Tel. kom. 693 541 466






Zapraszamy także do Filii, która mieści się w Plewiskach, ul. Skryta 68A.
Tel.: 61 65 17 673


Adres e-mail:


biuro@azchlebowska.com

Dyplomy i certyfikaty - galeria

KANCELARIA ADWOKACKA POZNAŃ PLEWISKA. Adwokat Angelika Zwierzyńska-Chlebowska. Sprawy karne, cywilne, rozwody, alimenty, odszkodowania

32248
mobile

Możliwość umówienia spotkania także w sobotę!